Cậu thanh niên có được sức mạnh điều khiển tâm trí SDDE-625